Dokumenty

Dokumenty pro rodiče:

Desatero pro rodiče-1

Dokumenty mateřské školy, Jeníkovice:

školní řád Mš 2023 1.9.

Vnitřní řád školní jídelny- aktual

Provozní řád MŠ 2023

 

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola, Jeníkovice je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školky a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, časopis Haló, výstavkách prací ve školce i na veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona  jsou údaje poskytovány SPC, PPP,  Magistrátu města HK (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Mateřská škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce:

Mateřská škola, Jeníkovice, se sídlem Jeníkovice 25, 50346, tel.704 437159, e-mail msjenikovice@seznam.cz.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů: Mgr. Jana Mervartová, tel.č.: 420 494 534 674  e-mail:: poverenec@mervartova.cz